U „Krušiku“ se danas insistira na sistemskom pristupu kontroli kvaliteta.

KVALIT1
KVALIT2

Uspostavljen je i prema zahtevima standarda JUS ISO 9001/2001 sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom.
Prva sertifikacija obavljena je 13.01.2003. godine, a resertifikacija 31.07.2006. Za resertifikaciju, koja je prema propisima važenja sertifikata usledila 2009. godine, sertifikovali smo integrisani menadžment sistem.
Ovaj sistem pored zahteva standarda 9001 uključuje i zahteve standarda za zaštitu životne sredine(SRPS 14001), kao i za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001). Najnovija integrisana resertifikacija za sistem menadžmenta kvalitetom izvršena je 14. 07. 2015. i važi do 2. 08. 2018. godine.

KVALIT3

Posebno mesto u sistemu obezbeđenja kvaliteta zauzima metrologija. Metrološka laboratorija dugi niz godina proverava merna sredstva i sprovodi njihovo etaloniranje, kako naših tako i drugih korisnika.
Metrološka laboratorija je dobila status akreditovane laboratorije za etaloniranje, saglasno standardu SRPS 17025.

KVALIT4
KVALIT5

U fabrici postoji laboratorija za ispitivanje materijala, u kojoj se odredjuju hemijske i mehaničke karakteristike svih ulaznih materijala.

KVALIT6
KVALIT7

Na sopstvenom opitnom poligonu, prema zahtevima dokumentacije, obavljaju se statička i klimomehanička ispitivanja naših proizvoda.

KVALIT8
KVALIT9