KONTEJNER ZA SKLADIŠTENJE EKSPLOZIVNIH MATERIJA – 500 (KSEM – 500)

KONTEJNER_1
KONTEJNER_2

Kontejner KSEM-500 je namenjen za odlaganje i čuvanje 500 kg eksploziva.

Karakteristike kontejnera :
-visina ……………………………………………………1.800 mm
-širina …………………………………………………….1.300 mm
-dužina …………………………………………………. 1.800 mm
-masa praznog kontejnera ………………………. 1.480 kg

Kontejner se sastoji iz dve komore. Osnovna je urađena od čeličnog lima debljine min. 7 mm, a komora inicijalnih sredstava čije su dimenzije: visina 300 mm; širina 500 mm; dužina 500 mm, je urađena od čeličnog lima debljine min. 10 mm, tako da slučajno ili namerno izazvana eksplozija u komori inicijalnih sredstava neće preneti detonaciju u komoru za smeštaj eksploziva. Unutrašnjost kontejnera obložena je drvenom oplatom koja ne upija vlagu, debljine 57 mm.

Kontejner ima „sanke“ i otvore za sajle za vuču sa mesta na mesto. Na podu kontejnera pričvršćuje se sidro koje onemogućuje njegovo odvlačenje manjim vozilom. Kontejner ima dva ventilaciona otvora sa mrežom za zaštitu od ulaska spolja.

Kontejner ima dva unakrsna priključka za uzemljenje, pa izgradnja visoke gromobranske instalacije nije potrebna. Uzemljenje mora biti izvedeno po važećim propisima SRPS, i mora biti manje od 10 Ω. Kontejner na vratima ima gumu koja obezbeđuje njegovu hermetičnost.  Glavna vrata na kontejneru se zaključavaju sa tri katanca. Vrata na komori za inicijalna sredstva se zaključavaju sa dva katanca. Završna zaštita kontejnera je urađena samogasivom bojom. Na kontejneru su postavljeni odgovarajući znaci upozorenja, prema UN simbolima za klasu 1 opasnih materija.