16
окт
2020

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Posted By :
Comments : Off

На основу Одлуке генералног директора бр. 20/01-848 од 12.10.2020. године
Холдинг корпорација “Крушик“ а.д. Ваљево расписује

КОНКУРС
за пријем у радни однос на одређено време и то:

„Технолог I“-15 извршилаца
„Шеф правне службе“-1 извршилац

Посебни услови за радно место „Технолог I“:

Стечено високо образовање машинске, електро, технолошке и металуршке струке:
– на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци.

Посебни услови за радно место „Шеф правне службе“:

Стечено високо образовање правне струке:
– на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
– положен правосудни испит
– радно искуство у струци од најмање 4 године на руководећим пословима у оквиру правног сектора
Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци.

Општи услови:

– да су кандидати држављани Републике Србије
– да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак

Кандидат је дужан да достави:

– пријаву на конкурс (пријава треба да садржи: основне личне податке, адресу, контакт
телефон и краћу биографију)
– доказ о стеченом образовању
– извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од
шест месеци).
– уверење надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (не старије од шест
месеци).

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса достављати на адресу:

Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево
Владике Николаја бр. 59, 14000 Ваљево
са назнаком „за Кадровску службу“

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милада Лазаревић, број телефона 221-121 локал 2430.

Комисија за спровођење процедуре за избор кандидата по јавном конкурсу ће пристигле пријаве размотрити и предложити Генералном директору листу пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена жалба.
Комисија ће у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата, обавестити учеснике о резултатима конкурса.