11
окт
2021

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Posted By :
Comments : Off

На основу Одлуке в.д. генералног директора бр. 20/01-818 од 28.09.2021.  године

Холдинг корпорација “Крушик“ а.д. Ваљево расписује

 

 КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено време и то:

„Технолог I“-20 извршилаца

 

– 5 дипломирана/мастер инжењера (област производно машинство)

– 5 дипломирана/мастер инжењера (област системи наоружања/ракетна техника)

– 2 дипломирана/мастер инжењера (област аутоматско управљање)

– 2 дипломирана/мастер инжењера (област електроника)

– 1 дипломирани/мастер инжењер (област мехатроника)
– 1 дипломирани/мастер инжењер (област софтверско инжењерство)

– 1 дипломирани/мастер инжењер (област техничка физика)
– 1 дипломирани/мастер инжењер (област металургија)

– 1 дипломирани/мастер инжењер (област термотехника)
– 1 дипломирани/мастер инжењер (област системи управљања).

Посебни услови:

Стечено високо образовање техничке струке:

-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци.

 

Општи услови

-да су кандидати држављани Републике Србије

-да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак

 

Кандидат је дужан да достави:

– пријаву на конкурс (пријава треба да садржи: основне личне податке, адресу, контакт

телефон и краћу биографију)

– доказ о стеченом образовању

– извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)

– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)

– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од

шест месеци).

– уверење надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (не старије од шест

месеци).

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса достављати на адресу:

                              Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево                           

                                   Владике Николаја бр. 59, 14000 Ваљево

                                     са назнаком  „за Кадровску службу“ 

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ана Савић, број телефона 014/221-121 локал 2430.

Комисија за спровођење процедуре за избор кандидата по јавном конкурсу ће пристигле пријаве размотрити и предложити в.д. генералног директора листу пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена жалба.

Комисија ће у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата, обавестити учеснике о резултатима конкурса.