11
мар
2021

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Posted By :
Comments : Off

На основу Одлуке генералног директора бр. 20/01-159 од 09.03.2021. године
Холдинг корпорација “Крушик“ а.д. Ваљево расписује

КОНКУРС
за пријем у радни однос на одређено време и то:

„Технолог I“-20 извршилаца

– 3 дипломирана/мастер инжењера (област телекомуникације)
– 2 дипломирана/мастер инжењера (област ласерска техника)
– 2 дипломирана/мастер инжењера (област металургија и термотехника)
– 3 дипломирана/мастер инжењера (област производно машинство)
– 3 дипломирана/мастер инжењера (област системи наоружања/ракетна техника)
– 2 дипломирана/мастер инжењера (област мехатроника/аутоматике)
– 3 дипломирана/мастер инжењера (област софтверско инжењерство)
– 2 дипломирана/мастер инжењера (област системи управљања).

Посебни услови:
Стечено високо образовање техничке струке:
-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Радни однос се заснива на одређено време од 6 месеци.

Општи услови:
-да су кандидати држављани Републике Србије
-да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак

Кандидат је дужан да достави:
– пријаву на конкурс (пријава треба да садржи: основне личне податке, адресу, контакт
телефон и краћу биографију)
– доказ о стеченом образовању
– извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од
шест месеци).
– уверење надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (не старије од шест
месеци).

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса достављати на адресу:

Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево
Владике Николаја бр. 59, 14000 Ваљево
са назнаком „за Кадровску службу“

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милада Лазаревић, број телефона 014/221-121 локал 2430.
Комисија за спровођење процедуре за избор кандидата по јавном конкурсу ће пристигле пријаве размотрити и предложити Генералном директору листу пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена жалба.

Комисија ће у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата, обавестити учеснике о резултатима конкурса.

About the Author