VILANastajanje današnjeg „Krušika“ vezuje se za 1937. godinu kada je preduzimljivi inženjer Nikola Stanković odlučio da, pored fabrike naoružanja i vojne municije u Višegradu, izgradi fabriku iste namene u Valjevu. Svoje prvo ime fabrika, tadašnji „Vistad“, duguje matici iz Višegrada. 22. februara 1939. godine Ministarstvo trgovine i industrije izdaje dozvolu (pov. III br. 17) da firma „Višegradska industrija Stanković“ AD u radnji „Vistad“ u Valjevu „može obavljati industrijsku radnju za izradu kapisli“. Od tog trenutka ova firma preuzima monopol nad proizvodnjom kapisli No 8. Ubrzo u „Vistad“-u započinje proizvodnja ručne ofanzivne bombe, pešadijske puščane municije, i priprema se fabrikacija avio bombe malog kalibra (12 kg). „Vistad“ je za vreme rata praktično imao odlučujuću ulogu u snabdevanju fronta ratno-materijalnim sredstvima. Prelaskom u nadležnost Ministarstva narodne odbrane, 10. juna 1945. godine fabrika dobija naziv „Vojnotehnički zavod Valjevo“, a pod današnjim imenom „Krušik“ preduzeće je registrovano 23. januara 1948. godine. Proteklih 75 godina razvoja karakterišu periodi u kojima se smenjuju usponi ili stagnacije u poslovanju i razvoju preduzeća. Zato protekle decenije postojanja „Krušika“ uslovno možemo podeliti na četiri ključna perioda.

PRVI period od 1948. do 1970. godine, koji je značajan po razvoju nasleđenih proizvoda, ali i uvođenju novih programa u proizvodnju ratno materijalnih sredstava. Posebno značajna u ovom vremenu jeste preorijentacija slobodnih kapaciteta u namenskoj proizvodnji na proizvodnju civilnih programa.

DRUGI period od 1975. do 1985. godine pripada deceniji investicione, razvojne i poslovne ekspanzije preduzeća. Ovaj period smatra se zlatnim dobom „Krušika“. Ostvaruje se izvoz preko 80 miliona dolara godišnje, koji mu omogućava intenzivnu modernizaciju proizvodnih programa i uslužnih kapaciteta. „Krušik“ je tada bio gigant u jugoslovenskim razmerama, sa deset hiljada zaposlenih i proizvodima koji su većim delom bili namenjeni stranim tržištima. Posebno mesto u celokupnom sistemu „Krušika“ zauzima namenska proizvodnja sa svojim visokokvalitetnim tehnologijama raketnog programa, koji je više godina bio okosnica razvojne funkcije preduzeća i izvoznih rezultata.

TREĆI period u „Krušikovoj“ istoriji počeo je 1985. godine sa nastajanjem nagle recesije u poslovanju, kao posledice globalnih promena i raspada Jugoslavije, zatim uvođenja sankcija, ratova u okruženju i NATO bombardovanja. Zbog prekinutih poslovnih veza sa svetom i naglog gubljenja poslova, sva preduzeća u sistemu našla su se u teškoj situaciji, posebno namenska proizvodnja. Zbog toga su sve snage bile usmerene na traženje novog organizovanja sistema pa se 1992. godine „Krušik“ organizuje kao Holding. Namenska proizvodnja intenzivno radi na prestrukturiranju dela svojih kapaciteta za proizvodnju novih tržišnih, profitabilnih programa i počinje razvoj i osvajanje protivgradne rakete, elektrodetonatora, grebenastih sklopki, gasomera i drugih artikala. „Krušik“ je uspeo da sprovede Vladin socijalni program i da nivo zaposlenih prilagodi nivou tekuće proizvodnje.

ČETVRTI period, koji je u toku – vrši se proširenje asortimana proizvoda kroz uvođenje novih u proizvodnju, modernizacija postojećih proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta, povećanje broja kupaca, povećanje efikasnosti proizvodnje, održanje stalnosti kvaliteta, koji je jedna od odlika po kome smo poznati u svetu, stalna usavršavanja kadrova, modernizacija opreme, uvođenje novih tehnologija, zapošljavanje mladih kadrova, usklađivanje procesa proizvodnje i proizvoda sa zahtevima životne sredine, stalno ulaganje u automatizaciju procesa i njihovo elektronsko praćenje. Holding korporacija „Krušik“ a.d., sa iskustvom kadrova i sveprisutnim imenom na svetskom tržištu koje je uvek povezivano sa kvalitetom, nameće se kao pouzdan partner otvoren za sve vrste saradnje, kako proizvodne, tako i razvojne.