Vesti

Konkurs za prijem u radni odnos

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. generalnog direktora br. 20/01-1298 od 19.09.2022. godine Holding korporacija ''Krušik'' a.d. Valjevo raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vreme od 6 meseci i to:

 •  9 diplomiranih/master inženjera (oblast proizvodno mašinstvo),
 • 5 diplomiranih/master inženjera (oblast sistemi naoružanja/vojno mašinstvo/vojnoindustrijsko inženjerstvo/balistika)
 • 2 diplomirana/master inženjera (oblast hemijsko inženjerstvo),
 • 1 diplomirani/master inženjer (oblast termotehnika i termoenergetika),
 • 3 diplomirana/master inženjera (oblast elektrotehnika/elektronika),
 • 2 diplomirana/master inženjera (oblast softversko inženjerstvo).
 • 4 metalobrusača
 • 2 zavarivača
 • 2 metaloglodača
 • 2 metalostrugara

Posebni uslovi za pozicije koje zahtevaju visoko obrazovanje:

Stečeno visoko obrazovanje tehničke struke:

 • na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno master akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Posebni uslovi za pozicije koje zahtevaju srednje obrazovanje:

Stečeno srednje obrazovanje tehničke struke:

 • V/III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo na tim poslovima od minimum 5 godina.

Opšti uslovi za sve kandidate bez obzira na nivo obrazovanja:

 • da su kandidati državljani Republike Srbije
 • da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Kandidat je dužan da dostavi:

 • prijavu na konkurs (prijava treba da sadrži: osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i kraću biografiju);
 • dokaz o stečenom obrazovanju (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od šest meseci);
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci).

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu:

Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo

Vladike Nikolaja br. 59, 14000 Valjevo

sa naznakom „za Kadrovsku službu“

 

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Milada Lazarević, broj telefona 014/221-121 lokal 2430.

Komisija za sprovođenje procedure za izbor kandidata po javnom konkursu će pristigle prijave razmotriti i predložiti v.d. generalnog direktora listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dozvoljena žalba.

 

Komisija će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, obavestiti učesnike o rezultatima konkursa.

 

Kontakt

Vladike Nikolaja 59

14000 Valjevo

+381 14 221 121

marketing@krusik.rs

Prijem e-faktura

racuni@krusik.rs

JBKS 83945

Search

Cookie Notice

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use.