Vesti

Konkurs za prijem u radni odnos

Konkurs za prijem u radni odnos

На основу Одлуке в.д. генералног директора бр. 20/01-298 од 07.03.2022. године

Холдинг корпорација ''Крушик'' а.д. Ваљево расписује

                                                        

КОНКУРС

за пријем у радни однос за радно место

“Помоћник руководиоца сектора производње”

Посебни услови:

Стечено високо образовање машинске или електро струке:

-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Радно искуство на руководећим истим или сличним пословима од најмање 5 година и укупно радно искуство у струци од најмање 10 година.

Добро познавање рада на рачунару:  MS Office и AutoCAD.

Способност руковођења, организовања, стручне координације рада и познавање потребних технологија.

Познавање енглеског језика.

Радни однос се заснива на неодређено време са пробним радом до шест месеци.

 

Општи услови

 -да су кандидати држављани Републике Србије

 -да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак

 

Кандидат је дужан да достави:

- пријаву на конкурс (пријава треба да садржи: основне личне податке, адресу, контакт 

  телефон и краћу биографију)

- доказ о стеченом образовању (оригинал)

- извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старији од шест месеци)

- уверење о држављанству (оригинал, не старије од шест месеци)

- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал, не старије од шест месеци).

- уверење надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (оригинал, не старије од шест

   месеци).

  

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса достављати на адресу:

 

                                     Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево                           

           Владике Николаја бр. 59, 14000 Ваљево

              са назнаком  „за Кадровску службу“ 

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милада Лазаревић, број телефона 014/221-121 локал 2430.

Комисија за спровођење процедуре за избор кандидата по јавном конкурсу ће пристигле пријаве размотрити и предложити в.д. генералног директора листу пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена жалба.

Комисија ће у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата, обавестити учеснике о резултатима конкурса.

Kontakt

Vladike Nikolaja 59

14000 Valjevo

+381 14 221 121

marketing@krusik.rs

Prijem e-faktura

racuni@krusik.rs

JBKS 83945

Search

Cookie Notice

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use.